Belastingen in Frankrijk 2021

SAMENVATTING van de belangrijkste tarieven die in 2021 in continentaal Frankrijk worden toegepast:

2,1% voor geneesmiddelen die door de sociale zekerheid worden vergoed, persberichten, verkoop van levende slachtdieren aan personen die niet aan deze belasting zijn onderworpen, 140 eerste voorstellingen van theaters of circussen;
5,5% voor producten van eerste levensbehoefte en handelingen met een sociaal nut: dit omvat voedingsmiddelen, gas- en elektriciteitsabonnementen, uitrusting en diensten voor bejaarden en gehandicapten, levering van warmte uit hernieuwbare energiebronnen, sociale huisvesting, werkzaamheden ter verbetering van de energetische kwaliteit van woningen, levering van kunstwerken door de auteur boeken;
10% hoofdzakelijk voor de volgende acties: Personenvervoer, accommodatie, gemeubileerde huur of geclassificeerd kamperen, bepaalde renovatie- en onderhoudswerkzaamheden aan woningen, restaurants, niet terugbetaalbare geneesmiddelen, entreegelden voor bioscopen, kermissen, musea, dierentuinen, culturele plaatsen, tentoonstellingen, enz.
20% voor producten of transacties die niet onder het 5,5 of 10%-tarief vallen: alle producten of diensten die niet onder specifieke BTW-tarieven vallen, vallen onder dit tarief. (Invoer/uitvoer van goederen maakt hier deel van uit)

Veranderingen met ingang van maart 2022, zodra er overeenkomsten zijn gesloten:

  • De ministers van Financiën van de Europese Unie zijn overeengekomen de EU-regelgeving te wijzigen om de belasting over de toegevoegde waarde (btw) te verlagen op goederen en diensten die verband houden met de bestrijding van de klimaatverandering, de bescherming van de gezondheid en het beter voorbereiden van de EU op het digitale tijdperk, zoals het streamen van culturele en sportevenementen.
  • Er werd ook overeengekomen om bestaande lagere btw-tarieven op fossiele brandstoffen of andere goederen die bijdragen tot de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 geleidelijk af te schaffen, dit om de EU te helpen haar doelstelling van een nulemissiestrategie tegen 2050 te bereiken.
    • Dit omvat fietsen, groene verwarmingssystemen en zonnepanelen die in particuliere woningen en openbare gebouwen worden geïnstalleerd.
  • OPMERKING: de EU stelt minima vast - zij bepaalt niet de tarieven voor de afzonderlijke landen

Bezit van onroerend goed: